CV

Fördjupning och kompetensutveckling
Under åren har jag använt, utbildat- och fördjupat mig i följande olika metoder för demokrati, dialog process- och projekt ledning samt som moderator:

Open Space – Seminariemodell där deltagarna ges fritt utrymme att dela frågor, kunskaper och hitta vägar för handling.

Future Search – Konferensmodell där deltagarna tillsammans med sin egen intressegrupp får möta andra intressegrupper inom samma ämnesområde för att dela kunskaper och frågeställningar och tillsammans arbeta fram en handlingsplan för förändring.

Visionen som drivkraft – Modell utvecklad av Kristna Fredsrörelsen med syfte att ge verktyg för att tillsammans formulera och dela visioner samt arbeta fram handlingsplaner för att förverkliga dessa visioner.

MOD – Mångfald och Dialog, med syfte att synliggöra egna och andras fördomar med mål att hitta strategier för att uppnå förändring. MOD lyfter fram områden som; sexuell orientering, rasism och främlingsfientlighet, handikapp och kön.

Se, Bedöm, Handla – Modell hämtad från Befrielseteologin i Latinamerika. Som går ut på att se den situation vi befinner oss i och vilka resurser vi har, bedöma vad vi bör göra och hur, samt genom handling skapa den förändring vi vill och själva ta ansvar för att det blir gjort.

Via mina arbetsgivare har jag fått möjlighet att utbilda mig inom ytterligare områden:

 • Projektledarutbildning inom ramen för Studieförbundet Sensus, 1998.
 • Internationellt ombudsarbete (Bahrain 1997), (Vid LWF o WCC Genève 1999).
 • Religionsdialog (Birmingham 1999), (Palestina/Israel 2000)

Utbildningar

 • Möbel och inredningssnickeri, Carl Malmstensskola Capellagården 3 år 2002-2005
 • Kurs i photoshop och Indesign vid högskolan i Kalmar 2005 5p
 • Möbeldesign, Studiefrämjandet 192 stud.tim 2002
 • Grundkurs i Möbelsnickeri, Folkuniversitetet 224 studietimmar 2001-2002
 • Utfärdande av Legitimation som Arbetsterapeut 2000
 • Kvantitativa metoder (D nivå) Karolinska institutet (påbörjade magister) 5p
 • Vuxenpedagogik, Linköpings universitet 1999 10p
 • Grundkurs balkan, Uppsala Universitet 1996 10p
 • Freds- och konflikt, Fred och Säkerhet, Uppsala Universitet 1996 20p
 • Påbyggnadslinje Arbetsterapi inr Psykiatri, Hälsohögskolan, Sthlm 1994 25p
 • Rehabiliteringslinjen inr Arbetsterapi, Hälsohögskolan, Örebro 1987-1989 100p
 • 2008-2011 Kurser i Studiefrämjandets regi: ”Gör din egen hemsida”, ”Photoshop och bildredigering” samt ”Wordpress – arbeta med blogg, hemsida och sociala medier”.
 • Under studietiden på Capella fick jag stipendier och genomförde studieresor till Österrike, Schweiz, England, Frankrike, Norge, Indien och Japan

Anställningar/Uppdrag
1 Jan 2014 – Krönikör
Återkommande krönikör för företagande- och landsbygdsfrågor, Sörmlands Nyheter.

1 Maj 2012 – 30 november 2014 Organisationsutvecklare
för Centerpartiets riksorganisation med inriktning verksamhet.

1 september 2009-31 mars 2010 Projektledaranställning, Svenska kyrkans riksorganisation. Uppdrag: ”Föreslå former för ungas delaktighet i beslutande organ på nationellnivå”

2005– Möbelsnickare, Hantverksbutik, KulturLadan; Kurs- konsert och film. Sedan år 2005 ingår dessa verksamheter inom ramen för mitt företag By Doing.

2000–Startade jag Utbildningsföretaget By Doing; organisationsutveckling, projektledning och utbildning www.ingardasasa.se Företaget driver jag i egen regi sedan år 2000.
Exempel på av mig framtaget material inom ramen för By Doing:
– Utan vatten inget liv – Utbildnings- och gudstjänstmaterial för ombud inom Lutherhjälpen och Sensus studieförbund, 2007
– Välgrundad fruktan, konsekvenser av vår migrations politik.
Studiehandledning Sensus, 2005.
– Genmodifierade grödor – Stöd eller börda? Ur ett Sydperspektiv,
Lutherhjälpen, Studiehandledning Sensus, 2004.
– Utvald, Invald, Förtroendevald – tankebok för Centerpartister.
Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet, 2002.

Exempel på utbildningsuppdrag inom ramen för By Doing:
– Stå upp komiker under namnet ”Marknadsförförerskan”, ett sätt att lyfta fram rättvisefrågor bland skolor, församlingar, fackföreningar och studieförbund inom ramen för rättvis handel och rättvisemärkt.
– Dialogdagar mellan Svenska kyrkans missions samarbetspartner i världen, Open Space seminarium på engelska – Ansvarig för upplägg och genomförande.
– Svenska kyrkans riksmöte i Linköping – Ansvarig för seminarieupplägget med 60 seminarier och 100 medverkande – Hållplatser för möte och delande.
– Målformuleringsprocess tillsammans med Internationella ombud i Västeråsstift, ansvarig för upplägg och genomförande av inspirationsdagar inventering och målformulering.
– Process-ledare, planerings- och genomförandeansvarig för Future Search konferens -Svenska kyrkan med målet att hitta en handlingsplan där olika målgrupper tillsammans föryngrar det internationella ombudsarbetet och integrerar unga människors kunskaper och erfarenheter.
– Ledare för återkommande utbildningar vid Pastoralinstitutet i Uppsala – tredagarsutbildningar i MOD Mångfald och dialog, utbildning i att bli medveten om sina egna och andras fördomar och lära sig metoder för att få till förändring.
– Inspirationsföreläsningar med uppdrag att belysa företagarens roll och förutsättningar för företagande på landsbygden.
Exempel på projektledningsuppdrag inom ramen för By Doing:
2012 – mars 2014 Projektledare för projekt Väg 223, inom ramen för ”Kvinnors företagande Stärker Sverige”. Fokus framtagande av webbgalleria, paketering och försäljning av upplevelser längs väg 223, igenkänning längs väg 223 i form av gemensam marknadsföring. 25 företagare, alla kvinnor längs väg 223. Ansvarig för projektansökan, upplägg av utbildningsdagar, kontakt med uppdragstagare samt redovisning gentemot Länsstyrelsen.
2007–2008 Projektledare för projekt Väg 223, inom ramen för ”Kvinnors företagande Stärker Sverige”. Fokus kompetensutveckling i företagande – affärsidé och vision. 25 företagare, alla kvinnor längs väg 223. Ansvarig för projektansökan, upplägg av utbildningsdagar, kontakt med uppdragstagare samt redovisning gentemot Länsstyrelsen. 2008–2009 Projektledare för projekt Väg 223, inom ramen för Kvinnors företagande Stärker Sverige. Fokus kompetensutveckling marknadsföring och profilering. 25 företagare, alla kvinnor längs väg 223. Ansvarig för projektansökan, upplägg av utbildningsdagar, kontakt med uppdragstagare samt redovisning gentemot Länsstyrelsen. 2009-2010 Projektledare för projekt Väg 223, inom ramen för Kvinnors företagande Stärker Sverige. Fokus kompetensutveckling marknadsföringsmaterial. 25 företagare, alla kvinnor längs väg 223. Ansvarig för projektansökan, upplägg av utbildningsdagar, kontakt med uppdragstagare samt redovisning gentemot Länsstyrelsen.

1998-2000 Studiesekreterare, Sensus studieförbund Ansvarig för samhälls- och internationella frågor, SKS Förbundskansli (nuvarande Sensus). Samordna det internationella arbetet gentemot avdelningar, distrikt, förbundsstyrelse och medlemsorganisationer.
Exempel på ansvarsområden: Ansvarig för MOD, utvecklingen av Mångfald och Dialog samt framtagande av nya metodmaterial. Ansvarig för organisationens Sida-relaterade projekt; utbildning i Sverige, redovisning och avstämningar gentemot Sida. Exempel på projekt som jag ledde inom Studieförbundet: Gud har 99 namn, mångreligiös vandringsutställning. Ledarskapsprojekt för ungdomar (Mötesplats Mellanöstern), unga utlandsstipendiater, Framtagandet av utbildningsmaterialet Älska lika – Sexuell orientering, Skuldavskrivningskampanj jubel 2000, Svenska kyrkans internationella ombudsorganisation.

1997–1998 Handläggare för barn- och ungdomsfrågor Svenska kyrkans riksorganisation Efter att Svenska kyrkan genomgått sin första stora omorganisation så ansvarade jag för att göra ett grundarbete med syfte att formulera riktlinjer för detta arbetsområde.

1995–1997 Ungdomskonsulent/samordnare för ungdomsarbete Svenska kyrkans riksorganisation – Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Utarbeta och genomföra projekt med mål att öka kunskapen hos unga människor om Svenska kyrkans internationella arbete samt att hitta vägar för samarbete mellan unga och äldre i församlingarnas internationella arbete. Var ansvarig för utformandet och genomförandet av stipendieprogram där unga människor fick möta Svenska kyrkans samarbetskyrkor och organisationer runt om i världen. Utarbetade och genomförde projekt där unga människor fick dela med sig av sina kunskaper i Sverige utifrån att ha mött den världsvida kyrkan. Var ansvarig för och genomförde ett av Svenska kyrkans första EU finansierade projekt, ansökan, genomförande och redovisning.

1994 Projektledare- Ungdomar-Media-Våld. Svenska kyrkans riksorganisation, informationsavdelning Ansvarig för framtagande och genomförande av Seminarieserie inom Svenska kyrkan

1993–1994 Arvoderad ordförande. Svenska Kyrkans Unga i Strängnässtift, Svenska kyrkans barn -och ungdomsrörelse fick ny form 1993 och i samband med det ansvarade jag för ett utvecklingsarbete i Strängnäs stifts församlingar med mål att skapa dialog mellan barn- och ungdomsrörelsen och församlingarnas kyrkoråd. Utbildningskvällar i praktisk demokrati för att mötas och tillsammans se olika behov och hitta vägar för samarbete.

1993 Arbetsterapeut S:t Görans Sjukhus, brännskadade barn
1992 6 månaders stipendium till Indien, utsänd av Svenska kyrkans mission för att bo och arbeta på ett hem för utsatta kvinnor i Södra Indien.
1991– 992 Kanslivaktmästare på Stockholms Stadsteater
1990–1991 Arbetsterapeut S:t Görans barn och ungdomspsykiatriska klinik.
1989–1990 Arbetsterapeut Gröndals dagcenter, förståndshandikappade 1989 Arbetsterapeut, Mariamottagningarna, alkoholmissbrukare
1988 Sommarvikariat, Museivakt Tekniska museet, Stockholm
1987 Sommarvikariat, Vårdare vid dåvarande Karlberga psykiatriska sjukhus, Södt.
1986 Sommarvikariat, Vårdbiträde vid dåvarande Arthursbergs ålderdomshem

Förtroendeuppdrag
2014 – Vice Ordförande för Kyrkorådet i Rönö församling samt ordförande för dess verksamhetsutskott
2014 – Ledamot av kommunfullmäktige i Nyköpingskommun
2014 – Ledamot av barn- och ungdomsnämnden i Nyköpingskommun
2008–jan 2014 Ordförande – Företagarföreningen Väg 223
2000–2002 Ordinarie ledamot av Kristna Fredsrörelsens förbundsstyrelse
1998–2000 Ledamot av Uppsala domkyrkas kyrkoråd, kyrkvärd i Uppsala domkyrka
1998–2002 Ordförande för Kyrkomötets Ekumenikutskott
1992–2002 Tjänstgörande Ordinarie ledamot Kyrkomötet för Centerpartiet i Strängnässtift 1992-2002 Ledamot av Centerpartiets kristna råd/sektion (sista året som ordförande) 1994-1995 Ledamot av Enhörna kommundelsnämnd, C (avsade mig vid flytt till Uppsala) 1990-1991 Ledamot at CUFs kristna råd
1993–1995 Ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Strängnässtift
1986–1992 Ordförande av Strängnäs stifts internationella sektion, Kyrkans Ungdom
1986–1992 Ordinarie ledamot samt vice ordförande för Kyrkans Ungdom i Strängnässtift 1984-1986 Ordförande för Kyrkans Ungdoms lokalavdelning i Enhörna församling
1982–1986 Ledare i Enhörna Scoutförening KFUK/KFUM – Blåbandscouter.

Tack vara mina olika uppdrag har jag fått möjlighet att delta i utbildningar och konferenser där jag fått ta del av olika metoder för dialog och demokrati både i Sverige och utomlands.

Via Svenska kyrkan har jag deltagit i mötesplatser i forna DDR, i fd Sovjetunionen, Indien, Argentina, Tyskland, Schweiz, Palestina/Israel och Bahrain. Där har jag fått möta företrädare för organ så som Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd, Förenta nationerna, UNICEF, olika kyrkogemenskaper och knutit kontakter som varit ovärderliga i mitt arbete.

Dela detta: